เหล่าทหารบก
 
๑ เหล่าทหารราบ (Infantry)
รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน
๒ เหล่าทหารม้า (Cavalry)
รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับเกือกม้าและรถถัง
๓ เหล่าทหารปืนใหญ่ (Artiller)
รูปปืนใหญ่ไขว้ประกอบกับลูกระเบิดมีเปลว
๔ เหล่าทหารช่าง (Engineer)
รูปพลั่วกับขวานไขว้ประกอบกับสมอ
๕ เหล่าทหารสื่อสาร (Signal)
รูปสายฟ้าแลบประกอบกับจักร
๖ เหล่าทหารขนส่ง (Transportation)
รูปพวงมาลัยเรือประกอบกับจักรและปีกนกบนแผ่นโล่
๗ เหล่าทหารสรรพาวุธ (Ordnance)
รูประเบิดมีเปลว
๘ เหล่าทหารพลาธิการ (Quartermaster)
รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับจักรสามจักร
๙ เหล่าทหารสารวัตร(Military Police)
รูปปืนพกไขว้ประกอบจักร
๑๐ เหล่าทหารสารบรรณ (Adjustant General)
รูปกระบี่กับปากไก่ไขว้ปรพกอบกับหนังสือ
๑๑ เหล่าทหารการเงิน (Finance)
รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับช้างสามเศียร
๑๒ เหล่าทหารพระธรรมนูญ (Constitution)
รูปพระดุลพ่าห์ประกอบกับจักร
๑๓ เหล่าทหารแพทย์ (Medical)
รูปพญานาคคู่พันคบเพลิง
๑๔ เหล่าทหารแผนที่ (Servey)
รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับกล้องส่อง
๑๕ เหล่าทหารการสัตว์ (Vetrinary)
รูปพญานาคไขว้ประกอบกับเกือกม้า
๑๖ เหล่าทหารดุริยางค์ (Band)
รูปพิณ
๑๗ เหล่าทหารการข่าว (Intelligence)
รูปแปดดาวแฉกประกอบกับโล่ สายฟ้า และลูกศร
 
 
Copyright © 2010 www.ลายพราง.com All Rights Reserved.